Απασχόληση φοιτητών και φοιτητριών στο ΑΠΘ ως διαιτητές αγώνων ποδοσφαίρου

Ημερομηνία: 
Wednesday, 23 September, 2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

«Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων άθλησης και αναψυχής»,που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. ΔογάνηΓεώργιο, καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α. προτίθεται να αναθέσει σε εννέα (9) άτομα για διάστημα 8 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου), με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 3000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τη διαιτησία αγώνων ποδοσφαίρου

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις εδώ