Έναρξη Day Camp 2015

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 9 Ιούνιος, 2015

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 ξεκινάει το AUTh Day Camp.

Δείτε οδηγίες για την ασφαλή παραμονή του παιδιού σας στο Camp

Σε συνε?χεια της επικοινωνι?ας μας σχετικα? με την εγγραφη? των παιδιω?ν σας στο AUTh Day Camp θα θε?λαμε να σας ενημερω?σουμε ο?τι τα παιδια?, κατα? την παραμονη? τους στο πρόγραμμα, θα πρε?πει να ε?χουν:

Μπλουζα?κι, Πετσε?τα, Αντηλιακο?, 1L Νερο?, Καπέλο
Σκουφα?κι, Μαγιο?, Μπουρνου?ζι- πετσε?τα μεγα?λη και παντο?φλες (για την ημε?ρα του κολυμβητηρι?ου και της εκδρομη?ς σε θα?λασσα)

Επι?σης, θα θε?λαμε να σας ενημερω?σουμε ο?τι θα υπα?ρχει ασφαλη?ς χω?ρος συντη?ρησης για το γευ?μα των παιδιω?ν που θα επιλε?ξουν να το φε?ρουν απο? το σπι?τι.

Σας υπενθυμι?ζουμε ο?τι οι δραστηριο?τητες των ακαδημιω?ν θα περιλαμβα?νουν αθλητικές,εκπαιδευτικές,  καλλιτεχνικε?ς και κατασκηνωτικές δραστηριο?τητες, χορου?ς και μουσική.

Επι?σης, θα θε?λαμε να τονι?σουμε ο?τι το προ?γραμμα και τα αθλητικα? περιεχο?μενα ει?ναι προσαρμοσμε?να στις ηλικιακε?ς ομα?δες.
Η τελευται?α με?ρα των δραστηριοτη?των περιλαμβα?νει, μια εκδρομη?, συνήθως στη θα?λασσα. Το προ?γραμμα και το ωρα?ριο της συγκεκριμε?νης ημε?ρας μπορει? να διαφοροποιηθει? λι?γο λο?γω των μετακινη?σεων.

Επι?σης,στην ημε?ρα της εκδρομη?ς, τα παιδια? θα πρε?πει να φα?νε καλο? πρωινο?, καθω?ς το μεσημεριανο? θα δοθει? κατα? την επιστροφη?.

Παρακα?τω ακολουθει? το προ?γραμμα των δραστηριοτη?των το οποι?ο περιλαμβα?νει δυο ζω?νες, μια πρωινη? η οποι?α θα γι?νεται στις εξωτερικε?ς εγκαταστα?σεις και μια απογευματινη?, η οποι?α θα γι?νεται στις εσωτερικε?ς εγκαταστα?σεις.

Η α?φιξη των παιδιω?ν γι?νεται απο? τις 7.45 ε?ως τις 9.00 το πρωι?. Η αναχω?ρηση των παιδιω?ν γι?νεται απο? τις 14.15 ε?ως τις 15.45 το απο?γευμα. Η τη?ρηση του παραπα?νω ωραρι?ου ει?ναι αυστηρη?!

Δείτε το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων εδώ