Ταυτότητα

Το αθλητικό κέντρο του Α.Π.Θ. έχει σαν αποστολή να εξασφαλίσει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, για να προωθήσει την ακαδημαϊκή παραγωγικότητα, την προσωπική ικανοποίηση και την ποιότητα ζωής όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου. Η αποστολή αυτή συμπεριλαμβάνει την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της προσωπικότητας των φοιτητών ατομικά αλλά και σαν μέλη μιας ομάδος, σαν ηγέτες αλλά και σαν οπαδοί, σαν ανταγωνιστές αλλά και σαν συνεργάτες. Τα μέλη Δ.Ε.Π. και το διοικητικό προσωπικό κερδίζουν από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες του Αθλητικού Κέντρου, η οποία ταυτόχρονα βελτιώνει και την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας» Το πανεπιστημιακό γυμναστήριο διοικείται απο τα όργανα του ενώ εποπτεύεται από επιτροπή την οποία αποτελούν:
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
 
i. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Δογάνης, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ. doganis@phed.auth.gr
 
ii. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Βράμπας, Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, ivrabas@phed-sr.auth.gr 
 
iii. ΜΕΛΗ:

  1. Γεώργιος Γρόλλιος, Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης/ΑΠΘ, grol@eled.auth.gr
  2. Γεώργιος Ζαγγελίδης, Επ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, gzangel@phed.auth.gr
  3. Αργύριος Κυρίδης, Καθηγητής Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης/ΑΠΘ, akiridis@nured.auth.gr
  4. Αθανάσιος Γιαννακός Επ. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ,ayiannak@phed.auth.gr
  5. Γρηγόριος Καλφέλης, Καθηγητής Τμήμα Νομικής/ΑΠΘ kalfelis@law.auth.gr
  6. Γεώργιος Θώμογλου, ΕΕΔΙΠ I ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, gthomogl@phed.auth.gr
  7. Γεώργιος Βούγιατζης, Επ.Καθηγητής Τμήμα Φυσικής/ΑΠΘ,voyatzis@auth.gr
  8. Σοφία Παπαδοπούλου, Επ.Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ, sophpapa@phed.auth.gr